วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถไปประกอบอาชีพได้
2.จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
3.วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุม กำกับ ดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
4.ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
6.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางศรัญญา สุขปลั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก พร้อมด้วย นางภัคจิรา จิตรมิตร ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางพัชรินทร์ วิลัยโรจน์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ว่าที่ร้อยตรีเกษตร อ๊อกเวชะ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ปกครอง และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระบบทวิภาคี เดินทางเพื่อเตรียมออกฝึกอาชีพ ในปีการศึกษา 2567 ณ บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระบบทวิภาคี ผ่านการฝึกอาชีพเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
(ปีการศึกษา 2566) และรับเกียรติบัตร จาก บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางภัคจิรา จิตรมิตร ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางพัชรินทร์ วิลัยโรจน์ หัวหน้างานระบบทวิภาคี คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองก่อนออกฝึกอาชีพ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องเฟรนคอนเนอร์ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางศรัญญา สุขปลั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องเฟรนด์คอร์เนอร์ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก