วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

หลักสูตรระยะสั้น

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เปิดทำการสอนในหลักสูตรระยะสั้น แกนมัธยม สะสมหน่วยกิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกับโรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา) เปิดทำการสอนทุกวันจันทร์ จำนวน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เปิดสอนในรายวิชาการจัดดอกไม้ โดยนางสาวณิชมน บุญผาง ครูผู้สอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ รายวิชางานประดิษฐ์ของเหลือใช้จากผ้า โดยนางนภัสนันท์ สิงห์เพียง ครูผู้สอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ รายวิชาเบเกอรี่เบื้องต้น โดยนางสาวศรุดา มณีวงศ์ ครูผู้สอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ และรายวิชางานบริการรถจักรยานยนต์ โดยนายพิสิทธิ์ กลกลาง ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์ หลักสูตรระยะสั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในงานหรือกิจกรรมเฉพาะอย่างที่ตอบสนองความต้องการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

วันที่ 29 มกราคม 2567 รายวิชาการจัดดอกไม้ โดยนางสาวณิชมน บุญผาง ครูผู้สอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ รายวิชางานประดิษฐ์ของเหลือใช้จากผ้า โดยนางนภัสนันท์ สิงห์เพียง ครูผู้สอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ รายวิชาเบเกอรี่เบื้องต้น โดยนางสาวศรุดา มณีวงศ์ ครูผู้สอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ และรายวิชางานบริการรถจักรยานยนต์ โดยนายพิสิทธิ์ กลกลาง ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์