วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

งานวิทยบริการและห้องสมุด

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2.จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
3.ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย