วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

หลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เปิดทำการสอนในหลักสูตรระยะสั้น แกนมัธยม สะสมหน่วยกิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกับโรงเรียนวัดสันตยาราม เปิดทำการสอนทุกวันจันทร์ จำนวน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เปิดสอนในรายวิชาการจัดดอกไม้ โดยนางสาวณิชมน บุญผาง ครูผู้สอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ รายวิชางานบริการรถจักรยานยนต์ โดยนายวิราษ เหรียญทอง ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์ และรายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร Microsoft Word โดยนายพลรัตน์ รูปแก้ว ครูผู้สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรระยะสั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในงานหรือกิจกรรมเฉพาะอย่างที่ตอบสนองความต้องการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในวันนี้ นางศรัญญา สุขปลั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก พร้อมด้วย นางภัคจิรา จิตรมิตร ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวกมลรักษ์ ศรีเมือง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนวัดสันตยาราม ในภาคเรียนที่ 1/2567