วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เปิดสอนในระดับต่าง ๆ

1.  หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาแกนวิชาชีพ (มัธยมศึกษาตอนต้น) เปิดสอนสาขาวิชาดังนี้
– สาขาวิชาเกษตรกรรม
– สาขาวิชาพาณิชยกรรม
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาอุตสาหกรรม

2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอนสาขาวิชาดังนี้
2.1สาขาวิชาเครื่องกลสาขางานยานยนต์ (ระบบปกติ
– สาขางานยานยนต์ (ระบบทวิภาคี)
      2.2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
– สาขางานเครื่องมือกล
      2.3 สาขาวิชาโลหะการ
– สาขางานโครงสร้าง
      2.4. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
– สาขางานไฟฟ้ากำลัง
  2.5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
     2.6 สาขาพาณิชยการ
– สาขางานการบัญชี
– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.7 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
-สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

3.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนสาขาวิชาดังนี้
3.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
– สาขางานเทคนิคยานยนต์
3.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
– สาขางานไฟฟ้ากำลัง
3.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3.4 สาขาวิชาการบัญชี
– สาขางานการบัญชี
3.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.6 สาขาวิชาเกษตรกรรม
– สาขางานเกษตรกรรม (เรือนจำ)
– สาขางานสัตวศาสตร์ (ทวิภาคี)