วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอนสาขาวิชาดังนี้

 1. สาขาวิชาช่างยนต์
 2. สาขางานยานยนต์ (ระบบปกติ)
 3. สาขางานยานยนต์ (ระบบทวิภาคี)
 4. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 5. สาขางานเครื่องมือกล
 6. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 7. สาขางานโครงสร้าง
 8. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 9. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 10. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 11. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 12. สาขาวิชาการบัญชี
 13. สาขางานการบัญชี
 14. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 15. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 16. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 17. สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ระบบทวิภาคี)

2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนสาขาวิชาดังนี้

 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 2. สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ระบบทวิภาคี)
 3. สาขาวิชาไฟฟ้า
 4. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 6. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ระบบทวิภาคี)
 7. สาขาวิชาการบัญชี
 8. สาขางานการบัญชี
 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 10. สาขางานธุรกิจดิจิทัล

3.  หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาแกนวิชาชีพ (มัธยมศึกษาตอนต้น) เปิดสอนสาขาวิชาดังนี้

 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 2. สาขาวิชาช่างยนต์
 3. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 4. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 5. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 6. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 7. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 8. สาขาวิชาการบัญชี
 9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประเภทวิชาคหกรรม
 • สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

4.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดสอนสาขาวิชาดังนี้

 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 2. สาขาวิชาช่างยนต์
 3. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 4. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 5. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 6. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 7. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 8. สาขาวิชาการบัญชี
 9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 10. ประเภทวิชาคหกรรม
 11. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 12. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 13. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์