วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ
2.จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3.ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพี่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
4.บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
6.สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
7.ดำเนินแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ
8.จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
9.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
10จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายสมพงษ์ แซ่บ่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย นายธนกร ชุ้นตระกูล หัวหน้างานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน คณะครู และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เข้ารวมรับฟังการแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 โดยนายอภัย งามแสง ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต แนะแนว ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายธนกร ชุ้นตระกูล หัวหน้างานแนะแนว พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก แนะแนวศึกษาต่อ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก