วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
5. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและสะสมหน่วยกิต
8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใจและภายนอกสถานศึกษา
12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
13. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนการเรียน นักเรียน/นักศึกษา ประจำสถานศึกษา
แผนการเรียนรหัส 67
แผนการเรียนรหัส 66
แผนการเรียนรหัส 65
แผนการเรียนรหัส 64
แผนการเรียนรหัส 63
แผนการเรียนรหัส 62
แผนการเรียนรหัส 61

 หลักสูตร
หลักสูตร ปวช.45 – ปวส.47
หลักสูตร ปวช.56หลักสูตร ปวส.57
  หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวช. 62 ปรับปรุง 65
หลักสูตร ปวส. 63
หลักสูตร ปวส. 63 ปรับปรุง 65

ตารางสอนประจำสถานศึกษา
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2566
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2566
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2565
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2565
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2564
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2564
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2563
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2563
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2562
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2561
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2561

แบบฟอร์เอกสารงานพัฒนาหลักสูตร
  1.เอกสารใบสอนแทน/ดูแลแทน
  2.แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน
  3.แบบฟอร์มโครงการสอน
  4.แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
5. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ส่งบันทึกหลังสอน โครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้
  6.แบบฟอร์มแผนการสอน ม.ต้น

โครงการสอน – แผนการจัดการเรียนรู้
ภาคเรียนที่2/2566 
ภาคเรียนที่ 1/2566
ภาคเรียนที่ 2/2565
ภาคเรียนที่ 1/2565
 ภาคเรียนที่ 2/2564
 ภาคเรียนที่ 1/2564
ภาคเรียนที่ 2/2563