วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา และเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาวปานรดา มุ่งยุทธกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพนครนายก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเกษตร อ๊อกเวชะ ครูชำนาญพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา และเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์และคณะวิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก

ทั้งนี้มีผู้สมัคร นายก อวท. ทั้งหมด 6 คน ตามรายชื่อ ดังนี้
1.นายภูวนัย วระชัย แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.นายสิทธิภูมิ พันจีบ แผนกวิชาช่างยนต์
3.นางสาวบุลจิรา มีชัย แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
4.นางสาวณัฐวรา เธียรโชติ แผนกวิชาการบัญชี
5.นางสาวพิจิตรา ติ้งสุข แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.นายเฉลิมพงษ์ แป้นสุวรรณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพนครนายก : FACEBOOK